MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU REALIZUJE DODATEK OSŁONOWY!!!

ℹ️ Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać będzie można w Gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dla kogo dodatek osłonowy 2022❓ Wszystko zależy od dochodów.

.ℹ️ Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę .Za jaki okres gminy wypłacą dodatek osłonowy ❓

ℹ️ Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony. Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.📆 Terminy składania wniosków:⏳ Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia 2022 r., otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.📄🖊 Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

📧💻 W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się:1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub2) uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku. Wysokość dodatku ❓

✅ 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

✅ 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

✅ 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

✅ 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

⚠️ Ważne!!!W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

✅ 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

✅ 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,

✅ 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

✅ 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

📢 Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online. 📢 Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). 🟥⚖️ W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł. Informacja o przyznaniu świadczenia ❓ Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji ❌. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej 📧. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji 📄.

ℹ️ Więcej informacji w tym treść ustawy, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego oraz wskazówki, jak prawidłowo wypełnić wniosek znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszego Ośrodka: www.mgops.zagorz.naszops.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

64 + = 74