KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

KRONIKA KGW ZAHUTYŃ

KRONIKA-KGW-ZAHUTYŃ

Warsztaty Kulinarne w Zahutyniu dla KGW.

W dniu 15 października koło gospodyń wiejskich w Zahutyniu brało udział we wspólnym gronie i inspirującej atmosferze poznajemy techniki gotowania i odkrywamy nowe smaki i wyzwania regionalnej kuchni. Jedz zdrowo – gotuj zdrowo – niech pysznie smakuje. KGW inspirowało się tym jak można wykorzystać nasza kuchnie w domu ludowym, jak można by zorganizować wyjątkowe spotkania, czy uczcić wyjątkowe okazje.

PIKNIK RODZINNY W ZAHUTYNIU

Cel udany. Odbył się piękny piknik rodzinny w Zahutyniu. Towarzyszyła nam bardzo dobra pogoda, dopisała również duża liczba ludzi z Zahutynia a także spoza granic naszej wioski, co odbiło się pozytywnym rozgłoszeniem i informacją  naszej imprezy. KGW Zahutyń częstował nas przepysznymi kanapkami i innymi zdrowymi wyrobami, którego smaku nie zapomnijmy długi czas. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach zorganizowanych przez nasza młodzież lokalną, a także grupę parafialną Niniwa. Wcześniej dzieci z szkoły w Zahutyniu brały  udział w konkursie na plakat o zdrowym żywieniu, wyłoniono zwycięzców, każdy otrzymał nagrody, każdy otrzymał nawet nagrodę pocieszenia. Gratulujemy. Cały piknik został także ubogacony występami oraz dobra muzyką. Dogrywała nam kapela Lisznianie oraz DJ. Mieszkańcy bawili się tak długo jak to było możliwe po zachodzie słońca.

KGW Zahutyń dziękuje wszystkim mieszkańcom za przybycie i miła atmosferę.

KONKURS NA PLAKAT <ZDROWA ŻYWNOŚĆ>

ODDAJ GŁOS NA KGW ZAHUTYŃ 2019

DOŻYNKI PARAFIALNE – WIENIEC DOŻYNKOWY I MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI KGW ZAHUTYŃ

POMOC KGW ZAHUTYŃ W XXX ZJEŹDZIE NINIWY (1-4 MAJ 2019)

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ – SKANSEN W SANOKU

KIERMASZ ZAGÓRSKI

DZIEŃ KOBIET KGW ZAHUTYŃ

Kto może należeć do KGW?

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. W działalności koła mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

Wzorcowy statut koła gospodyń wiejskich.

§ 1. Koło gospodyń wiejskich w [nazwa miejscowości] (dalej także: „Koło”) jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

§ 2. 1. Siedzibą Koła jest [nazwa miejscowości].

2. Koło może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Koło może zrzeszać się z innymi kołami gospodyń wiejskich i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich.

4. Koło może posługiwać się nazwą [„nazwa Koła”]

§ 3. Celem Koła jest:

1)     prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

2)     prowadzenie działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

3)     wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

4)     inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

5)     upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

6)     reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

7)     rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;

8)    wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.

§ 4. 1. Koło realizuje swoje cele ze środków pochodzących ze składek członkowskich, dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej.

2. Koło może prowadzić działalność zarobkową i uzyskiwać przychody z tytułu:

1)     sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej;

2)     sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych;

3)   tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywana działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach.

§ 5. 1. Członkami Koła mogą być osoby, których miejscem zamieszkania jest [nazwa miejscowości], które ukończyły 18 lat, jeśli zadeklarują czynny udział w realizacji celów Koła.

2. Za zgodą rodziców lub opiekunów ustawowych w działalności koła mogą brać także osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów Koła.

3. Przyjęcie w poczet członków Koła następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz podjęciu uchwały Zarządu Koła.

4. Członkostwo w Kole ustaje wskutek:

1)     śmierci członka;

2)     wystąpienia z Koła;

3)     wykluczenia członka Koła.

5. Każdy członek Koła ma prawo do:

1)     udziału w pracach Koła;

2)     czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Koła;

3)     uczestnictwa w obradach kolegialnych organów Koła, w skład których wchodzi dany członek.

6. Każdy członek Koła ma obowiązek:

1)     udziału w pracach Koła;

2)     uiszczania składek członkowskich, w wysokości i terminach określonych uchwałą Zebrana Członków;

3)     przestrzegania niniejszego statutu oraz uchwał organów Koła;

4)     dbania o mienie Koła.

§ 6. Zebranie Członków Koła może ustanowić obowiązek ponoszenia przez członków Koła składki członkowskiej. Uchwała powinna określać wysokość składki oraz termin jej uiszczania.

§ 7. 1. Organami Koła są:

1)     Zebranie Członków;

2)     Zarząd Koła.

2. Zebranie Członków Koła może powołać Komisję Rewizyjną.

3. Uchwały kolegialnych organów Koła odbywają się w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów. Na wniosek każdego członka organu zarządza się głosowanie tajne.

§ 8. 1. Zebranie Członków Koła jest najwyższym organem Koła.

2. W skład Zebrania Członków Koła wchodzą wszyscy członkowie Koła, których nie zawieszono w prawach członka.

3. Do właściwości Zebrania Członków Koła należą:

1)     rozpatrywania i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła;

2)     wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, jeżeli została powołana;

3)     udzielanie absolutorium Zarządowi Koła;

4)     uchwalanie kierunków działalności, programu działania i budżetu Koła;

5)     wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej;

6)     uchwalenie statutu Koła lub jego zmiany;

7)     ustalanie wysokości i terminów uiszczania składki członkowskiej;

8)     podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej oraz ich obciążenia;

9)     rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Koła oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Koła;

10)   podjęcie uchwały o zgodzie na zrzeszenie się w związek kół gospodyń wiejskich oraz w innych organizacjach społecznych lub gospodarczych;

11)   podjęcie uchwały o wystąpieniu ze związku kół gospodyń wiejskich lub z innych organizacji społecznych lub gospodarczych;

12)   podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat netto z prowadzonej przez koło działalności, w tym działalności zarobkowej;

13)   oznaczanie maksymalnej wysokości jednorazowego zobowiązania oraz najwyższej sumy zobowiązań, jaką Koło może zaciągnąć;

14)   podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się, podziału oraz likwidacji Koła;

15)   bieżący nadzór i kontrola działalności Koła.

4. Uchwały w sprawach:

1)     nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Koła,

2)     rozwiązania Koła

– podejmowane są większością 2/3 głosów.

§ 9. 1. Zarząd Koła zwołuje Zwyczajne Zebranie Członków Koła co najmniej raz w roku, nie później niż na dzień 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

2. Zarząd Koła zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła:

1)     z własnej inicjatywy;

2)     na wniosek co najmniej trzech Członków Koła;

3)     na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. O zebraniu Zarząd Koła zawiadamia członków Koła najpóźniej na 14 dni przed terminem zebrania, przesyłając im proponowany porządek obrad. Jeżeli zebranie zwołane jest na wniosek, termin powinien zostać wyznaczony na dzień przypadający najpóźniej w ciągu trzech tygodni od daty wpłynięcia wniosku.

4. Dla ważności uchwał Zebrania konieczny jest udział co najmniej 1/2 członków Koła.

5. W razie nieodbycia się Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd zwołuje ponowne Zebranie według tego samego porządku obrad. Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach zmian w statucie oraz określonych w § 8 ust. 4.

§ 10. 1. W skład Zarządu Koła wchodzą trzy osoby wybierane przez Zebranie Członków na 3-letnią kadencję.

2. W każdym czasie przed upływem kadencji członek Zarządu Koła może zostać odwołany ze składu Zarządu Koła przez Zebranie Członków.

§ 11. Do zadań Zarządu Koła należy:

1)     reprezentacja Koła na zewnątrz;

2)     realizowanie celów i zadań Koła;

3)     zwoływanie Zebrania Członków Koła;

4)     składanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zebraniu Członków Koła;

5)     przyjmowanie w poczet członków Koła;

6)     dbanie o terminowość wpłat składek członkowskich;

7)     prowadzenie listy członków Koła;

8)     zawieszanie w prawach członka Koła;

9)     wykluczanie z Koła;

10)   zaciąganie w imieniu Koła bez zgody Zebrania Członków Koła zobowiązań do wysokości 10 000 zł lub innej wysokości określonej przez Zebranie Członków Koła;

11)   zaciąganie w imieniu Koła za zgodą Zebrania Członków Koła innych zobowiązań;

12)   dysponowanie majątkiem Koła.

§ 12. 1. Uchwały Zarządu Koła są ostateczne, o ile nie przysługuje od nich odwołanie do Zebrania Członków Koła.

2. Odwołanie od uchwały Zarządu Koła zainteresowany członek Koła może wnieść najpóźniej na najbliższym Zebraniu Członków Koła. Do czasu rozpatrzenia odwołania uchwała Zarządu Koła nie wywiera skutków. Uchwała Zebrania Członków Koła jest ostateczna.

§ 13. 1. Członek Koła może zostać zawieszony w prawach członka, jeżeli:

1)     zalega z płatnością składek członkowskich za co najmniej dwa pełne okresy;

2)     nie przestrzega postanowień statutu lub uchwał organów Koła;

3)     nie bierze udziału w pracach Koła.

2. Członek Koła może zostać wykluczony, jeżeli pomimo zawieszenia go w prawach członka i wezwania przez Zarząd Koła do realizacji obowiązków, w dalszym ciągu ich nie wykonuje – w terminie miesiąca od dnia wezwania.

§ 14. Koło reprezentuje na zewnątrz co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 15. 1. Zysk netto z działalności zarobkowej Koła może zostać przeznaczony:

1)     na cele statutowe Koła;

2)     na tworzenie kapitałów własnych Koła.

2. Strata netto może zostać pokryta z kapitałów własnych Koła.

§ 16. 1. Koło może zostać zlikwidowane uchwałą Zebrania Członków Koła.

2. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Koła, Zebranie Członków Koła wyznacza likwidatora Koła lub powierza tę funkcję jednemu z członków Zarządu Koła.

3. Majątek pozostały po likwidacji Koła staje się własnością Członków Koła w dniu likwidacji.

W jaki sposób KGW może pozyskiwać pieniądze?

Majątek koła powstaje: ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności – także gospodarczej, dochodów z majątku koła z ofiarności publicznej. KGW może otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań. Członkinie koła nie mogą podzielić się tym, co dostaną lub zarobią jako KGW. “Dochód z działalności koła gospodyń wiejskich służy realizacji celów statutowych”. Cele również określa ustawa.